Värdegrund

 • Verksamheten på förskolan skall bygga på den rev. Läroplanens intention för barnens inflytande och utgå från deras intressen och behov.
 • Verksamheten på förskolan skall bedrivas i demokratiska former och präglas av ansvarskänsla, solidaritet och tolerans.
 • I förskolan skall alla vuxna se varje individs möjligheter och engagera sig i samspel med enskilda barn/vuxna och barn/vuxna i grupp.
 • Alla på Äppellunden skall visa respekt för alla barn och vuxna de möter i förskolan genom ett öppet och välkomnande bemötande.
 • Alla på förskolan skall verka för en respektfull kommunikation med rätt person i rätt forum.
 • Ingen på förskolan skall utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning, egen sexuell läggning eller någon anhörig.
 • Alla på förskolan skall känna sig sedda och bekräftade
 • Alla på förskolan skall ta ansvar för och respektera vår gemensamma miljö.
 • Omsorg, välbefinnande, trygghet, lärande och ett tillåtande och lustfyllt klimat skall prägla vårt arbete

Miljöpolicy

 • Varje barn på Äppellunden ska beredas möjlighet att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.
 • Förskolan skall arbeta för att tydliggöra sammanhanget mellan människa och miljö
 • Förskolan skall i all sin verksamhet sträva efter en genomtänkt och miljöanpassad hållning.